Volume 8, Issue 1, January 2017

Table of Contents

Articles

Bazilla Gayas and Gagandeep Kaur
PDF
1-11
Pramod K Rai, Binay K Singh, Supriya Ambawat, Gajra Garg, PD Meena and Vijay V Singh
PDF
12-17
HS Meena, Arun Kumar, Swarnim Kulshrest PD Meena, Bhagirath Ram, Anubhuti Sharma, VV Singh and Dhiraj Singh
PDF
18-26
PK Tyagi and AK Upadhyay
PDF
27-36
Priyamedha, Arun Kumar and ZA Haider
PDF
37-42
Akanksha, PK Singh, OP Verma and K Kumar
PDF
43-51
Ravindra K Sapakal, Beena Nair, Mahesh G Badukale, Bhushan P Wagh and Gopal M Idhole
PDF
52-56
Madhvi Tiwari, V Bhushana Babu, Nachiket Kotwaliwale, Rajendra Hamad and Karan Singh
PDF
57-61
Beena Nair, AT Nartam, MG Badukale and NA Mohurle
PDF
62-71
Abhijit Sarma and JC Das
PDF
72-79
Bawaskar DM, Sunita Yadav, SP Singh and Ansar Nadaf
PDF
80-88
RK Sharma, SK Sharma and JK Balyan
PDF
89-94